(ALUGADO) Av. Júlia Kubitschek-Ed. Humberto Rocha – Kitnet 107 S-